Privacybeleid

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Door Water Fit, gevestigd te Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4032239, hierna te noemen: `DWF’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan communicatie@doorwaterfit.nl.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers en/of mensen die inzage hebben

 

         
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. ·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Geboortedatum

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Zwemdiploma’s

 

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden ·   Bestuursleden

 

Administratie ·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Bestuursleden
Het verrichten en versturen van aankopen (eventueel bij clubkleding etc.) ·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  (Kleding)maat

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Bestuursleden

·   Producent

·   Vervoerder

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief kunnen ‘commerciële boodschappen’ staan.

 

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst + toestemming gezien de ‘commerciële boodschappen’ Zolang als men aangemeld is. ·   Bestuursleden

·   E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. ·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Zolang als men aangemeld is. ·   Bestuursleden
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

 

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. ·   Bestuursleden

 

DWF zal u vragen een toestemmingsverklaring te ondertekenen. De toestemming is geldig voor de duur zoals omschreven in de Privacyverklaring. Een keer per jaar zal DWF u herinneren aan deze toestemmingsverklaring via e-mail, website en/of nieuwsbrief.

Let op: ook wedstrijduitslagen en uitslagen van de PR-competitie bewaren wij.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt DWF uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht DWF te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij DWF op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal DWF deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van DWF hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

DWF zal passende maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van DWF. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. DWF raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

De DWF past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. DWF raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal DWF er alles aan doen u per e-mail en via website en/of nieuwsbrief te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of DWF wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Naam:                                        Peronne van Kooij-Kraaijeveld

E-mail:                                       communicatie@doorwaterfit.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.doorwaterfit.nl/privacybeleid/