Thuisbasis: Bronbad De Lockhorst, Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht

Privacyverklaring

DWF heeft je naam, adres en telefoonnummer, omdat je lid bent van de Zwem- en Polovereniging Door Water Fit.

Het bestuur van de DWF kent je bankrekeningnummer, omdat via dit nummer de contributie wordt overgemaakt naar het bankrekeningnummer van DWF. Het bestuur zal het bankrekeningnummer van individuele leden niet aan derden verstrekken.

DWF heeft een website en maakt gebruik van sociale media. Op deze mediakanalen worden geen persoonlijke gegevens verstrekt door het Bestuur, tenzij anders en individueel is overgekomen.
Het Bestuur van DWF als ook de ledenadministratie maakt gebruik van SportLink.

Zie voor meer info: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/administratie_sportlink/sportlink/

E-mail

Het Bestuur gebruikt e-mailadressen alleen om nieuwsbrieven, sportieve activiteiten van derden, protocollen, uitnodigingen enz. te verspreiden. In de nieuwsbrieven kan een commerciële boodschap verwerkt zijn.

DWF verzendt alle e-mails in het BCC-veld. Een Bestuurslid en/of commissielid en/of trainer kan, na individueel overleg met jou en/of het team/groep ervoor kiezen de e-mailadressen in het AAN-veld te zetten om de communicatie zo simpel mogelijk te houden.
Het is niet toegestaan e-mailadressen en/of telefoonnummers en/of andere persoonsgegevens zonder toestemming aan derden te verstrekken en al helemaal niet verkopen.

Wijziging van een e-mailadres moet aan de secretaris worden doorgegeven. Als je de toestemming om het e-mailadres te gebruiken wenst in te trekken, dan moet je dit per e-mail melden aan de secretaris via secretariaat.dwf@gmail.com. De secretaris bewaart de e-mailadressen niet langer dan noodzakelijk is. Als de e-mailadressen onbedoeld in handen van derden komen, word je daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Telefoonnummers

Het gebruik van privételefoonnummers in een what’s app groep is alleen mogelijk als daar in teamverband individueel akkoord op is gegeven.

Bijzondere Persoonsgegevens

Tot nu toe beschikt DWF niet over zogeheten bijzondere persoonsgegevens, paspoortnummers. Wel kan het zijn dat Bestuursleden en/of trainers op de hoogte van medische gegevens zijn. Dit is altijd in overleg en/of op initiatief van het DWF-lid. Als er zich (maatschappelijke) ontwikkelingen gaan voordoen waarbij DWF bijzondere persoonsgegevens zal moeten of willen verwerken, dan zal DWF deze informatie in een aparte database opslaan.
Ook deze informatie zal niet zonder toestemming aan derden worden gegeven, tenzij DWF daartoe wettelijk verplicht is. Bovendien zal deze Privacyverklaring in dat geval worden aangepast en worden uitgebreid met zo nodig het recht op inzage, het indienen van klachten en het voorkomen en/of melden van datalekken.

Foto’s/filmpjes

Foto’s en/of filmpjes die gemaakt worden tijdens wedstrijden, evenementen etc., kunnen gepubliceerd worden op de website, social media, nieuwsbrieven, flyers en mededelingenborden.
Dit geldt ook voor pasfoto’s en teamfoto’s.

Zie ook het fotobeleid van de KNZB. Je vindt dit op hier:  https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/privacy/fotobeleid/

Privacy beleid

Bovenstaande is een versimpeling van ons privacy beleid. Klik hier voor het uitgebreide privacy beleid. Lees dit goed door.

Door akkoord te geven, geef je akkoord op bovenstaande en dat je hebt kennisgenomen van ons privacy beleid. Ben je het ergens niet mee eens dan dien je dit per e-mail door te geven aan: communicatie.dwf@gmail.com

Dit is de privacyverklaring van Door Water Fit, gevestigd te Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4032239, hierna te noemen: `DWF’.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. We vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we in deze privacyverklaring voor je uiteengezet hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel je vraag dan gerust per e-mail aan communicatie.dwf@gmail.com.

Klik hier voor het toestemmingsformulier (zie pag. 2).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt DWF jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel hierboven van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht DWF te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij DWF op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal DWF deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van DWF hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

DWF zal passende maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van DWF. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. DWF raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de desbetreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De DWF past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal de meest recente versie van ons Privacyverklaring staan. DWF raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal DWF er alles aan doen je per e-mail en via website en/of nieuwsbrief te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of DWF wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Peronne van Kooij-Kraaijeveld via communicatie.dwf@gmail.com.

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Photo 102983976 © Dabisik | Dreamstime.com

Ja, ik word lid!

Ben je zo enthousiast geworden dat je lid wilt worden van DWF? Dat kan! Vul het inschrijfformulier in. Dan regelt de secretaris en/of ledenadministrateur dit zo snel mogelijk! Heb je vragen over het lidmaatschap, stuur dan een e-mail naar secretariaat.dwf@gmail.com!

© 2024